You are here

Platni račun sa osnovnim uslugama

Banka pruža uslugu otvaranja i vođenje platnog računa sa osnovnim uslugama koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija u dinarima.

Platni račun sa osnovnim uslugama Banka otvara licu koje ima zakonit boravak u Republici Srbiji, a koji nema otvoren platni račun kod Mirabank ili druge banke.

Uz Zahtev za otvaranje ove vrste računa, klijent dostavlja pisanu Izjavu da nema otvoren račun u drugoj banci (u slobodnoj formi) koja čini sastavni deo dosijea klijenta.

Platni račun sa osnovnim uslugama obuhvata sledeće usluge:

• Otvaranje, vođenje i gašenje platnog računa

• Uplatu i isplatu gotovog novca na platni račun u Ekspozituri Banke

• Izvršavanje platnih transakcija putem interneta, transferom odobrenja

• Neograničen broj instant transakcija

• Uspostavljanje i korišćenje usluge elektronskog i mobilnog bankarstva

• Besplatno dostavljanje obaveštenja u vezi sa izvršenim platnim transakcijama.

Banka ne pruža uslugu izdavanja platnih kartica fizičkim licima i nema mrežu bankomata na kojima je moguće izvršiti transakcije sa gotovim novcem.

Banka ne pruža uslugu dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu.

Mesečno održavanje platnog računa sa osnovnim uslugama iznosi 150,00 dinara, a detalje o visini naknada za usluge koje se pružaju u vezi sa ovim računom dostupne su u Tarifniku naknada.

Obaveštenje za postojeće klijente Banke

Obaveštavamo postojeće klijente, vlasnike tekućeg dinarskog računa da, u slučaju da im je to jedini platni račun, mogu Banci uputiti zahtev da im postojeći račun zameni platnim računom sa osnovnim uslugama.