You are here

Štedni račun

Ako želite da vam vaša sredstva budu na raspolaganju u svakom trenutku, avista štednja je najbolje rešenje za vas.

Avista štednja u lokalnoj valuti 

Na vaš zahtev, Banka će otvoriti i održavati štedni račun u lokalnoj valuti, i to besplatno i bez limita za položen iznos.

  • Važeća nominalna kamatna stopa za AVISTA štednu u lokalnoj valuti je 0,3%.
  • Efektivna kamatna stopa je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.
  • Za iznos štednog računa u lokalnoj valuti, način obračuna je jednostavan, na osnovu dana u toku oročenja, za godinu od 365 dana.

Avista štednja u stranoj valuti

  • Pored ličnih depozita, račun devizne štednje može da se koristi za priliv iz inostranstva i u zemlji (na osnovu ugovora nekretnina, zakupa zgrada ili poslovnih prostorija i sl.)
  • Važeća nominalna kamatna stopa za devizne AVISTA depozite je 0,05% umanjena za 15% poreza koji je Banka platila u ime i za račun klijenta. Efektivna kamatna stopa je 0,04%.
  • Metod obračuna kamate korišćen za obračun na štednom računu u lokalnoj valuti je proporcionalan. Kamata se isplaćuje na kraju kalendarske godine na osnovu iznosa broja dana uručenja.