You are here

Obaveštenje o prestanku moratorijuma

U skladu sa tačkom 2. stav 2. Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema („Službeni glasnik RS“, br. 33/2020 – u daljem tekstu: Odluka Narodne banke Srbije) i Odluke Izvršnog odbora Mirabank a.d. (u daljem tekstu: Banka) broj IOS 12-04/2020 od 20.03.2020. godine o merama i aktivnostima koje će Banka primenjivati prema dužnicima zbog mogućnosti suočavanja sa teškoćama u otplati obaveza, Banka je svojim dužnicima pravnim licima (u daljem tekstu: Dužnici) putem svoje internet prezentacije ponudila primenu moratorijuma.

Na osnovu napred navedenog, Banka ovim putem obaveštava sve Dužnike koji su prihvatili primenu moratorijuma da u odnosu na njihove obaveze moratorijum prestaje da se primenjuje zaključno sa 30.06.2020. godine i Dužnici nastavljaju sa otplatom svojih obaveza počev od 01.07.2020. godine.

Za Dužnike koji su od Banke zahtevali da moratorijum bude primenjen ranije, odnosno u periodu od 21. do 30. marta 2020. godine, Banka je odobrila moratorijum u periodu od 4 meseca, tako da će obaveze tih Dužnika koje su dospevale u martu 2020. godine, nakon primene moratorijuma dospeti u julu 2020. godine.

Na primeru koji se odnosi na anuitetske kredite koji su imali dospeća u aprilu, maju i junu 2020. godine, Banka je primenila moratorijum u periodu od 3 meseca, usled čega će rata koja je imala dospeće u aprilu 2020. godine dospeti u julu 2020. godine a isti princip je primenjen i za druge mesece tokom moratorijuma.

Obračunate kamate u toku moratorijuma će biti pripisane glavnici na dan prvog dospeća nakon moratorijuma (u primeru iz prethodnog stava – jul 2020. godine) i tako uvećana glavnica će biti otplaćena ravnomerno tokom preostalog produženog roka dospeća.

Po isteku perioda moratorijuma Banka će bez dodatnih troškova svim Dužnicima dostaviti novi plan otplate sačinjen na način kojim se obezbeđuje potpuna informisanost klijenta o svim elementima njihovih obaveza i načina izmirivanja.

Za revolving i overdraft plasmane, Banka je produžila period dospeća za tri meseca od inicijalno ugovorenog dospeća. Obračunate kamate u periodu trajanja moratorijuma pripisaće se glavnici revolving, odnosno overdraft plasmana po isteku moratorijuma usled čega će i dospeće tih obaveza biti prolongirano na dan dospeća samog plasmana.

Za sva dodatna pitanja Dužnici se mogu obratiti Banci na jedan od sledećih načina:

  • pisanim putem na adresu sedišta Banke, ul. Španskih boraca 1, 11070 Beograd-Novi Beograd;
  • elektronskim putem slanjem elektronske poruke sa e-maila dužnika registrovanog u sistemu Banke na e-mail adresu Banke: office@mirabankserbia.com

Mirabank a.d.

Source: 
Mirabank
Photo: 
Mirabank