You are here

Tražimo Rukovodioca odeljenja pravnih poslova

U skladu sa svojim vrednostima, tražimo kandidata na poziciji Rukovodioca odeljenja pravnih poslova.

Mirabank AD Beograd, kao direktna strana investicija sa 100% kapitalom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, od početka svog rada Banka kontinuirano gradi poslovnu reputaciju trudeći se da bude prepoznata kao iskren, pouzdan, profesionalan i inovativan partner koji će razumeti potrebe klijenata i pomoći im da unaprede svoje poslovanje. 

Mirabank, u skladu sa svojim vrednostima, traži stručnog, odgovornog i preduzimljivog kandidata, posvećenog svojim klijentima za rad na neodređeno vreme na poziciji:

RUKOVODILAC ODELJENJA PRAVNIH POSLOVA

Poslovi Rukovodioca se odnose na rešavanje statutarnih pitanja vezanih za Banku, pružanje pravne podrške prodajnim timovima Banke, zastupanje Banke pred sudom, savetovanje Izvršnog odbora o pravnim pitanjima, ali nisu ograničeni samo na te aktivnosti, već se odnose i na:

 • Savetovanje o pravnim pitanjima u vezi sa pregovorima o ugovorima ili sporazumima,
 • Savetovanje o pravnim aspektima finansiranja, uključujući poslove korporativnog bankarstva,
 • Analiziranje i postupanje u svim sporovima protiv Banke kao institucije,
 • Priprema rezimea i komuniciranje pravnih koncepata zaposlenima,
 • Priprema pravnog mišljenja za plasmane u kreditnom procesu
 • Obezbeđivanje pravnog mišljenja u kreditnim sporazumima između Banke i međunarodnih kreditora,
 • Učešće u pripremi odluka za organe upravljanja,
 • Priprema odluka i potrebne dokumentacije i podrška akcionarima u procesu statusne promene,
 • Kontrola da su novi ugovori ili pravno obavezujući sporazumi u skladu sa zakonom, kao i da nisu protiv interesa Banke,
 • Izrada ugovora – različitih aranžmana/sporazuma za Sektor komercijalnog bankarstva,
 • Priprema pravne dokumentacije sa ciljem predstavljanja Banke pred sudom ili zakonom iz nadležnosti Odeljenja pravnih poslova,
 • Aktivno učešće u pripremi pravnih i administrativnih procedura,
 • Praćenje novousvojenih propisa, obaveštavanje relevantnih organizacionih delova i davanje pravnog mišljenja

Za obavljanje ovih poslova neophodne su sledeće kvalifikacije:

 • Pravni fakultet
 • Položen pravosudni ispit
 • Radno iskustvo na srodnim poslovima u Banci
 • Znanje engleskog jezika

Za uzvrat Banka nudi:

 • priliku da radite u malim i proaktivnim timovima
 • da unapredite svoja znanja i sposobnosti s obzirom da pokrivate široke oblasti poslovanja
 • da kroz rast Banke dostignete nove perspektive u svom profesionalnom razvoju
 • da drugim kolegama prenesete svoja znanja, ali i da steknete na poslu nove veštine

Ovo je prava prilika za stručne i ambiciozne pravnike u sektoru bankarstva koji žele da nastave svoju uspešnu karijeru u malom i dinamičnom timu sa značajnim potencijalom za dalji rast. Prijavite nam se preko sajta Infostuda, najkasnije do 11.02.2022. godine 

Biće kontaktirani samo kandidati koji svojim kvalifikacijama odgovaraju zahtevima za ovo radno mesto, ali ćemo pažnju pokloniti svim prijavama. U bazi biografija ćemo sačuvati vaše poslovne biografije ukoliko se sa time saglasite i koristićemo ih kad budemo bili u potrazi za kandidatima na drugim pozicijama.

Source: 
Mirabank
Photo: 
Mirabank