You are here

Srbija mora da restrukturira ili likvidira državne kompanije - IMF

Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za Srbiju Džejms Ruf je ocenio da je za fiskalnu stabilizaciju u Srbiji od presudnog značaja da se državna preduzeća restrukturiraju tako da postanu održiva ili da budu likvidirana da bi se sprečilo gomilanje dugova. "U slučajevima kao što su Resavica i RTB Bor, radi se o preduzećima koja se nalaze u manje razvijenim regionima, pa planovi restrukturiranja moraju da budu postepeni i da uzmu u obzir socijalne implikacije. Podrška tim preduzećima u budućnosti treba da se obezbeđuje putem transparentnih budžetskih subvencija, umesto kroz akumulaciju dugovanja. Vlada se obavezala da će se pozabaviti problemima svih ovih preduzeća" rekao je Ruf.

Source: 
Golin
Photo: 
Shutterstock