You are here

Obaveštenje dužnicima Mirabank a.d. koji usled pandemije COVID-19 nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze prema Banci

Poštovani/a

U skladu sa tačkom 2. Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 150/2020 – u daljem tekstu: Odluka Narodne banke Srbije) i Odluke Izvršnog odbora Mirabank a.d. (u daljem tekstu: Banka) broj IOS 59-02/2020 od 21.12.2020. godine o merama i aktivnostima koje će banka primenjivati u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19, omogućavanjem olakšica u otplati obaveza dužnicima, Banka ovim putem svojim dužnicima pravnim licima (u daljem tekstu: dužnici) koji usled pandemije COVID-19 nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze prema Banci, odnosno koji imaju poteškoće u izmirivanju tih obaveza upućuje

Pročitajte u celosti >>

Source: 
Mirabank
Photo: 
Mirabank