You are here

Investiciono bankarstvo

Nudimo investicione savetodavne usluge našim klijentima, uključujući savetovanje vezano za transakcije, strukturu kapitala i procenu vrednosti, kao i istraživanje, pomoć u izboru drugih profesionalnih konsultanata i omogućavanje komunikacije sa stejkholderima.